Triết lý kinh doanh

Sứ mạng:

Sáng tạo vì khách hàng – phát triển vì xã hội.

Triết lý kinh doanh:

Mỗi khách hàng là một doanh nghiệp nên chúng tôi kinh doanh vì sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và vì sự phát triển xa hơn của nền kinh tế nước nhà.

Trên tinh thần nhân đạo, chúng tôi nguyện cam kết kinh doanh với tinh thần vì lợi ích, sức khoẻ cho xã hội, chung tay giúp đở những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, để đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.

Các bài viết khác