Thông báo thay đổi nhân sự kinh doanh

Kính gửi Quý khách hàng, đối tác kinh doanh:

Công ty TNHH TM & SX Cẩm Đạt xin thông báo đến Quý khách hàng và đối tác, chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Phan Thị Yên - nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH TM & SX Cẩm Đạt kể từ ngày 26/02/2018. Mọi giao dịch của Bà Phan Thị Yên với Quý khách hàng đều không có giá tri đại diện cho Công ty TNHH TM & SX CẨM ĐẠT. Thông tin đến Quý khách hàng. Chi tiết xem ở công văn thông báo.